Petar Cukovic

Petar Cukovic kép

Beszélgetés PETAR ĆUKOVIĆCSALA Ludwig Múzeum és az Avantgárd Művészeti Kutató­inté­zet együtt­működésében megvalósított Átmenet és átmenet című ki­állítás poszt­szocialista országok művészein ke­resz­tül vizs­gálja a megválto­zott világ, a kelet-európaiság és a modernitás egy­másra gyakorolt hatását. A montenegrói mű­vészeti ­kriti­kus­sal – aki egy­ben a budapes­ti kiállítás ku­rátora is – beszél­get­tünk arról, mi­ben rej­lik a Blue